Privacy & Cookie Policy

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door volgende verwerkingsverantwoordelijke:

Parisinni (Deal BV) met maatschappelijke zetel te pacificatiestraat 56 – 2000 Antwerpen, ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer: BE0425.799.217.

Door het gebruik van onze website of diensten erkent u dat u deze Privacy Policy heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de website gecommuniceerd worden.

Deze Privacy Policy was laatst bijgewerkt op 01/11/2022.

 1. Algemeen
  Parisinni
  leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

  Parisinni stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

 2. Wat en waarom we gegevens verwerken
  Parisinni
  kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
  Categorie 1: via formulieren
  Categorie 2: via cookies: tracking van gebruik van de website;
  Categorie 3: rechtstreeks e-mailverkeer buiten website
  Categorie 4: via nieuwsbrief

  • Categorie 1: Formulieren
   Deze website heeft meerdere formulieren waar we volgende persoonsgegevens vragen
   Velden: Naam, E-mail, Telefoon, Adres,
   Doel: Contact van nieuwe/bestaande klanten
  • Categorie 2: Cookies
   het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Villa en Vuur om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.
  • Categorie 3: rechtstreeks e-mailverkeer buiten website
   Via andere communicatie kanalen dan de website, bv: sociale media, email verkeer, inschrijvingen via partner websites, etc.
  • Categorie 4: via nieuwsbrief
   Onze nieuwsbrieven zijn double opt-in. Een subscriber kan zich op elk moment uitschrijven uit de nieuwsbrief.

 3. Waar wij gegevens verwerken
  Onderstaande lijst geeft een overzicht van de tools die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te bewaren:
  • via onze website www.parisinni.be:
   Doel: Bij het invullen van één van de formulieren worden die per mail doorgestuurd alsook bewaard in de database van de website. Deze historiek wordt op de website minstens éénmaal per jaar verwijderd, met uitzondering van het e-commerce gedeelte vanwege rechtmatigheid.
  • via onze mailbox:
   Doel: communicatie met klanten.

 4. Uw rechten
  Volgende rechten ten opzichte van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.
  • Recht van toegang en inzage:
   U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens.
  • Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
   U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Parisinni. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
  • Recht van verzet:
   U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.
  • Recht van overdraagbaarheid:
   U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
  • Recht van intrekking van de toestemming:
   Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.
  • Uitoefening van uw rechten:
   U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@parisinni.be, per post naar De Keyserlei 42, 2018 Antwerpen.
   Hierbij kan er extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.
  • Automatische beslissingen en profiling:
   Tijden de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.
  • Recht om klacht in te dienen:
   U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
   Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,
   Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
   Tel: +32 (0)2 274 48 00
   E-mail: commission@privacycommission.be

 5. Toegang door derden
  Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en leveranciers (boekhouder).Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

 6. Veiligheid en vertrouwelijkheid
  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Parisinni aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 7. Vragen over onze Privacy Policy
  Voor vragen: mail naar info@parisinni.be.